Algemene Voorwaarden VKV Kunststof Verspaning

ALGEMENE VOORWAARDEN VKV Kunststof Verspaning 1

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Verkoper: VKV Kunststof Verspaning, de Gebruiker van de algemene voorwaarden, producent;

Koper: de Wederpartij van Verkoper, Opdrachtgever;

Aanbieding: offerte, aanbod tot overeenkomst van Verkoper aan Koper

Opdracht / overeenkomst: de tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen Verkoper en Koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Verkoper, voor de uitvoering waarvan door Verkoper derden dienen te worden betrokken;

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Verkoper en zijn directie

2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen;

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest‟ van deze bepalingen;

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden;

2.8 Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen;

2.9 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

Artikel 3: Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft, of de voor het vervaardigen daarvan benodigde materialen, in de tussentijd niet meer beschikbaar is of zijn.

3.3 Overeenkomsten waarbij Verkoper partij is, gelden eerst als gesloten:

a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst;

b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door

koper van een door verkoper gedaan aanbod;

c) bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van de zaken door koper;

3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur van Verkoper geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclamaties binnen 14 dagen na factuurdatum;

3.6 Verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling c.q. opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;

3.7 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.8 Indien de aanvaarding door koper afwijkt van het in de offerte c.q. aanbieding opgenomen aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangeeft;

3.9 Indien Verkoper tijdens de productie c.q. werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de Koper of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van Koper, geschiedt de uitvoering van het meerwerk op basis van nacalculatie tenzij hiervan nadrukkelijk wordt afgeweken in de vorm van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Koper en Verkoper;

3.10 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij daartoe bevoegd te zijn door ondertekening van de overeenkomst;

3.11 De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro‟s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege zoals leges en belastingen, alsmede exclusief opslag-, export-, verzend- en eventuele vervoers-, reparatie-, montage- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

3.12 Verkoper mag prijsstijgingen na 3 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst / levering prijswijzigingen hebben voorgedaan die gezamenlijk leiden tot een kostprijsstijging van meer dan 5% ten aanzien van bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal;

3.13 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, offertes of evereenkomsten gelden derhalve niet voor vervolgbestellingen.

Artikel 4: Modellen / afbeeldingen

4.1 Aan koper getoonde danwel verstrekte modellen, demo‟s of afbeeldingen zijn slechts als aanduiding getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

4.2 De in de catalogi / aanbieding / advertenties opgenomen modellen, afbeeldingen, specificaties, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond. Koper kan hieraan geen rechten ontlenen;

Artikel 5: Opschorting, ontbinding, annulering en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

5.2 Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.4 Indien Verkoper tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.5 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Verkoper gerechtigd een schadevergoeding te vorderen,

5.6 Indien de Wederpartij de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Verkoper gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verkoper, zal Verkoper in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Verkoper extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Verkoper anders aangeeft.

5.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verkoper op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.9 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht met een minimum van 10% van de orderwaarde.

5.10 Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt koper van verkoper uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Koper kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien koper reeds de zaak aan verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper zorggedragen of vindt verrekening plaats;

5.11 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de stand der wetenschap in Nederland ten tijde van het aangaan van de overeenkomst;

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, bepaalt Verkoper de wijze van uitvoering van de overeenkomst

6.3 Verkoper levert het verkochte op basis van koperspecificatie. Dit houdt in dat koper de specificaties, ontwerpen, tekeningen en CAD-bestanden aanlevert. Het CAD-bestand is leidend inzake de productspecificatie. Het aangeleverde dient door koper te worden voorzien van een unieke identificatie zoals een tekeningnummer. Deze identificatie wordt door verkoper gebruikt op orders, facturen en tijdens de productie. Mocht de specificatie wijzigen, dan dient de identificatie te worden aangepast door koper. Indien koper niet tijdig voor deze wijziging en aanpassing zorgdraagt, dient koper de hieruit voortvloeiende schade zelf te dragen;

6.4 Verkoper is geenszins aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens en specificaties;

6.5 Koper dient steeds aan verkoper het doel mede te delen waarvoor de zaak wordt aangekocht, bij gebreke waarvan verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade die uit de onbruikbaarheid voortvloeit;

6.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

6.7 Indien koper de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is koper aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

6.8 Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan verkoper zijn verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen;

6.9 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor

koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade en kosten door koper te worden vergoed;

6.10 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 7: Levering

7.1 Tenzij in de aanbieding / overeenkomst anders is aangegeven, geschiedt levering af bedrijf van Verkoper (“Ex Works” conform Incoterms 2000). Indien Verkoper voor verzending / vervoer van de geleverde zaken zorgdraagt, geschiedt dit voor risico en rekening van koper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen;

7.2 De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Indien koper niet binnen twee maanden afneemt, is verkoper gerechtigd de zaak aan een ander te verkopen. Wanneer de zaak niet meer verkoopbaar is, is verkoper gerechtigd de zaak te vernietigen. Alle uit verkoop of vernietiging voortvloeiende schade komen voor rekening van koper;

7.3 Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren;

7.4 Indien koper weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van verkoper,

inclusief kosten van transport en opslag, op koper onmiddellijk opeisbaar;

7.5 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst,vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld;

7.6 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen;

7.7 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen voor zover tussen beide partijen overeengekomen. In dat geval vangt uitvoering c.q. levering aan na ontvangst van het voorschotbedrag;

Artikel 8: Oplevering, onderzoek, reclames

8.1 Koper is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Klachten over het geleverde dienen door koper binnen 7 kalenderdagen schriftelijk te worden gemeld aan verkoper.

Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na leverdatum schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de hiervoor genoemde termijn, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling;

8.2 Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken;

8.3 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan, danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden de vervangen zaak aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan Verkoper te verschaffen, tenzij Verkoper anders aangeeft;

8.4 Retourzending van gebrekkige zaken geschiedt enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper en op de wijze zoals door Verkoper is aangegeven. Retourzendingen dienen franco te worden verzonden in onbeschadigde staat en in originele verpakking;

8.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij;

8.6 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden;

8.7 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verkoper en de door Verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar;

8.8 Eventuele in de catalogus / internetsite / aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclamaties;

8.9 Verkoper is in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de navolgende artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid en vrijwaring” bepaalde.

Artikel 9: Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat koper daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;

9.2 Indien verkoper voor transport van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper. Koper dient zelf voor een deugdelijke transportverzekering zorg te dragen.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. . Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, computer- en stroomstoringen, brand, diefstal, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, exportbelemmeringen en stagnatie in levering van grondstoffen / onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen;

10.3 Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voorzoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN VKV Kunststof Verspaning 2

Artikel 11: Garantie

11.1 De door verkoper geproduceerde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door verkoper zijn opgegeven;

11.2 Verkoper verstrekt een garantie aan de directe koper met betrekking tot de kwaliteit van de door hem geproduceerde zaken tot 1 maand na de leverdatum, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen;

11.3 Een beroep op deze garantie kan alleen worden gedaan indien koper binnen 48 uur na het ontdekken van het gebrek, het gebrek aan verkoper meldt, zodat verkoper adequaat kan reageren;

11.4 Koper dient zelf vooraf te controleren of de te leveren zaak geschikt is voor het opgegeven doel;

11.5 Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen;

11.6 Deze garantie is beperkt tot:

– fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, montage of onderhoud door koper of een derde;

– leveringen aan kopers in de EU;

– vervanging van de gekochte zaak;

11.7 Deze garantie vervalt:

– bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn

overeengekomen;

– bij bewerkingen, wijzigingen, montage, veranderingen of reparatie door een derde aan

of van het geleverde;

– bij blootstelling aan schadelijke stoffen en te hoge of te lage temperaturen;

– bij overbelasting aan trek- en drukkrachten;

– door het geleverde niet conform de gebruiksvoorschriften te gebruiken en te onderhouden;

– bij gebruik voor een ander doel dan koper aan verkoper heeft opgegeven of waarvoor het geschikt is.

11.8 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

12.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor:

– schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;

– afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door koper goedgekeurde zaken;

– afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage, onderhoud of gebruik door de koper of een derde;

– voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

– schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

– onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door koper of derde van het geleverde;

– voor schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie.

12.3 Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.4 De aansprakelijkheid van Verkoper is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

12.5 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt;

12.6 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Verkoper te worden ingediend;

12.7 Koper dient haar afnemer conform de gebruiksaanwijzing en productinformatie te informeren. Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden door in ontvangstname en acceptatie van het geleverde;

12.8 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;

12.9 De koper is gehouden er voor zorg te dragen, dat er – voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden, materiaal en / of producten – van de betreffende informatiedragers kopieën / schaduwbestanden worden gemaakt. De koper dient deze onder zich te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij verkoper verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de koper op verzoek van verkoper de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken;

12.10 Indien de koper aan verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten;

Artikel 13: Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet;

13.2 Alle door verkoper verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, berekeningen, tekeningen, modellen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopiëerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit;

13.3 De door verkoper geproduceerde mallen blijven eigendom van verkoper en worden niet aan koper overhandigd;

13.4 Koper is niet gerechtigd de naam of het merk van verkoper op het geleverde te verwijderen;

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door verkoper geleverde zaken, al dan niet verwerkt of bewerkt blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen;

14.2 Door Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door koper worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

14.3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.

14.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

14.5 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

14.6 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

Artikel 15: Export

15.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief. Op grond van dit accreditief zijn zowel overslag als deelzendingen mogelijk. Het accreditief kan door verkoper worden overgedragen;

15.2 Koper garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan koper voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.

Artikel 16: Betaling en incassokosten

16.1 Betaling dient te geschieden a contant, dan wel vooraf middels een voorschot op factuurdatum, danwel binnen 14 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven

wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op;

16.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd ter hoogte van de op dat moment geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

16.3 Verkoper heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente;

16.4 Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengeval len en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

16.5 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Verkoper verschuldigde;

16.6 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redel ijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens de Wet Incassokosten. Indien Verkoper echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd

Artikel 17: Vertalingen van deze voorwaarden, toepasselijk recht en geschillen

17.1 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

17.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.3 De rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18: Deponering en wijziging

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 56421540.

18.2 Verkoper houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Verkoper.